A-pi-noi-den ke-sä 3


Vet-tä sa-taa,
mut-ta
Ee-tu
ha-lu-aa
on-gel-le.
Sa-teel-la
on help-po
saa-da ka-lo-ja.
Aa-po
ja
Ee-tu
löy-tä-vät
li-ha-vi-a ma-to-ja
kom-pos-tis-ta.
Ne
ot-ta-vat ran-nas-ta
ve-neen ja sou-ta-vat
lam-mel-le.
Ei
tuu-le,
vet-tä sa-taa hil-jaa
ja
on hä-mä-rää.
A-pi-nat
o-dot-ta-vat.
Ne
sai-vat
pal-jon
pie-ni-ä ka-lo-ja.
Ne
sy-tyt-ti-vät nuo-ti-on
ja
pais-toi-vat
ka-lat.
A-a-mul-la
mi-nä me-nin
ran-taan
pe-se-mään mat-to-ja.
Huo-ma-sin
maas-sa
hiil-lok-sen.
Mi-nä o-lin ih-meis-sä-ni.
Hiil-lok-sen luo-na
o-li
jouk-ko ka-lo-jen ruo-to-ja.
Ve-ne
o-li lai-tu-rin
toi-sel-la puo-lel-la kuin en-nen.
Ta-ri-nan on kir-joit-ta-nut: Lee-na Ra-veik-ko
Tekijänoikeudet